Prezidentka kongresu
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
e-mail: vachulova.shs@gmail.com
Čestná prezidentka kongresu
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
čestná prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS


Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
e-mail: slavomira.filipova@gmail.com
Vedecký sekretár kongresu
MUDr. Peter Letavay, MBA.
vedecký sekretár Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Interné oddelenie, Dolnooravská NsP LN Jégého
Dolný Kubín
e-mail: letavay@donsp.sk
Viceprezidenti kongresu
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. Interná klinika UNB
Mickiewiczova 13, Bratislava
e-mail: ludovitgaspar@gmail.com

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC.
predsedkyňa Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS
Ambulantné oddelenie NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava
e-mail: ivana.soosova@gmail.com
Organizačný sekretariát
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 915 293 610
hypertenzia37@farmiprofi.sk
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 915 293 610
hypertenzia37@farmiprofi.sk

Organizačné zabezpečenie
PharmDr. Katarína Bilá
+421 918 655 120
bila@farmiprofi.sk

Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638
hladova@farmiprofi.sk

Programový a organizačný výbor
MUDr. Katarína Beňová, PhD.
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
MUDr. Monika Kulinová
MUDr. Peter Letavay, MBA
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
MUDr. Matej Moščovič
MUDr. Emília Pastrnáková
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
MUDr. Vladimír Spišák
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC.
MUDr. Anna Vachulová, PhD.